O nas

Imprezy

Zdjęcia z wyjazdów

Odznaki

Kontakt
Korona Sudetów
Diadem Polskich Gór
Odcinek Sudecki EB-E3


SUDECKI WŁÓCZYKIJ to regionalna odznaka turystyki kwalifikowanej, która obowiązuje od 17 stycznia 2011 r. Celem odznaki jest zachęcanie do systematycznego poznawania Sudetów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Aby zdobyć odznakę, należy zdobyć KORONĘ SUDETÓW (przy czym obie odznaki można zdobywać równocześnie) oraz zdobyć sto szczytów ujętych w specjalnym wykazie, wybranych pod względem walorów przyrodniczych, krajoznawczych i widokowych. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, można zaliczać do niej szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki. Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie. Oddział Wrocławski PTTK oferuje specjalną książeczkę jako propozycję dzienniczka wycieczek.REGULAMIN ODZNAKI

                                                            § 1
Odznaka SUDECKI WŁÓCZYKIJ jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
                                                            § 2
Celem ustanowienia odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej w Sudetach oraz zachęcanie do systematycznego poznawania Sudetów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i poza granicami kraju.
                                                            § 3
Odznaka jest jednostopniowa.
                                                            § 4
Aby zdobyć odznakę SUDECKI WŁÓCZYKIJ, należy:
– zdobyć odznakę KORONA SUDETÓW, przy czym obie odznaki można zdobywać równocześnie,
– zdobyć sto szczytów ujętych w załączonym wykazie, wybranych pod względem walorów przyrodniczych, krajoznawczych i widokowych.
                                                            § 5
Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
                                                            § 6
Do odznaki mogą zaliczać się szczyty zdobyte przed dniem 17 stycznia 2011 r., tj. przed datą wejścia w życie regulaminu odznaki. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
                                                            § 7
Osoby, które rozpoczęły zdobywanie odznaki przed dniem 18 listopada 2013 r., mogą kontynuować jej zdobywanie według ówczesnego wykazu szczytów.
                                                            § 8
Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:
– na stronie tytułowej imię (imiona) i nazwisko zdobywającego, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres e-mail, posiadane uprawnienia oraz numer weryfikacyjny zdobytej odznaki „Korona Sudetów” (w przypadku przedstawienia do weryfikacji książeczek obu odznak, numer wpisze weryfikator),
– na kolejnych stronach potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów z wpisaną nazwą szczytu i datą wycieczki,
– miejsce na zbiorcze zestawienie wszystkich szczytów, które powinno zawierać numer strony, na której znajduje się potwierdzenie zdobycia danego szczytu,
– miejsce na weryfikację.
                                                            § 9
Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego albo innej instytucji, bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania, fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej. Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej.
                                                            § 10
Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w par. 8.
                                                            § 11
Ubiegający się o odznakę SUDECKI WŁÓCZYKIJ, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.
                                                            § 12
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.
                                                            § 13
Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki SUDECKI WŁÓCZYKIJ, uprawnia do jej nabycia i noszenia oraz używania tytułu „Sudeckiego Włóczykija”.
                                                            § 14
Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.
                                                            § 15
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
                                                            § 16
Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką SUDECKI WŁÓCZYKIJ można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.
                                                            § 17
Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17 stycznia 2011 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia, wraz z poprawkami uchwalonymi w dniu 18 listopada 2013 r.


Regulamin i wykaz szczytów: http://www.ktg.wroclaw.pl/regulamin.pdf

Lista zdobywców "Włóczykija": http://www.ktg.wroclaw.pl/zdobywcy_wloczykija.pdf

Stolpen


Czorneboh


Breiteberg


Löbauer Berg


Landskrone


Oybin


Hochwald


Studenec


Kozákov


Jizera - skałki na szczycie


Bukovec - widok ze szczytu na dolinę Jizery


Czarcia Ambona - skałki nad Śnieżnymi Kotłami, obok przekaźnik radiowo-telewizyjny


Harrachovy kameny - w oddali Śnieżka


Łysocina - wschód słońca ze szczytu. W oddali od lewej: Trójgarb, Ślęża, Chełmiec


Dvorský les - widok spod szczytu w stronę karkonoszy


Přední Žalý


Hvězda - na szczycie wieża widokowa Štěpánka


Ostrzyca


Radogost


Szybowisko - lotnisko na szczycie


Turzec - widok z Poręby


Poręba - widok ze szczytu w stronę Karkonoszy


Koruna


Błędne Skały (Bor)


Ostróg


Góra Wszystkich Świętych


Czarna Góra


Trójmorski Wierch (Klepý)


Zámecký vrch - ruiny zamku Koberstejn


Vysoká hole


Kamenný vrch


Bradlo


Uhlířský vrch


Velký Roudný


Olšová - masyw Olšovej w głębi, a na pierwszym planie "Odra w Odrach" czyli rzeka Odra w miejscowości Odry.


Brzeźnica


Góra Parkowa


Ostra Góra - zachód słońca ze szczytu oraz wieża widokowa


Krzyżowa Góra


 

O nas Imprezy Zdjęcia z wyjazdów Odznaki Kontakt